รู้จักกับ Graphic Site
เรามีความตั้งใจดีดีที่อยากให้ การสั่งทำสิ่งพิมพ์
เป็นเรื่องง่าย สะดวก ในราคาประหยัด

เกี่ยวกับเรา

 • 2543

  “โครงการสวนดุสิตกราฟฟิคไซท์”

  คือ หน่วยงานที่ผลิตสื่อและสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนเอกสารวิชาการของสถาบันราชภัฏสวนดุสิต ต่อมาได้เพิ่มการผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาและ คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยขึ้นด้วย
 • 2558

  “ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์”

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งนับเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งแรก จึงมีการปรับโครงสร้างการบริหารงาน โดยส่วนงานนี้ ได้ควบรวมศูนย์หนังสือและโครงการสวนดุสิตกราฟฟิคไซท์เข้าด้วยกันเพื่อขยายขอบเขตการทำงานสิ่งพิมพ์ให้กว้างและเพิ่มประสิทธิภาพขึ้น
 • 2560

  “บริษัท สำเนา พลัส จำกัด”

  หลังจัดตั้งศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์ ทางมหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่า ควรมีบริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่มรายงาน หรืองานสิ่งพิมพ์ขนาดเล็ก เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป จึงจัดให้มีอุปกรณ์บริการในระบบที่สมบูรณ์แบบ ภายใต้การดูแลและจัดการของศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ ในชื่อ บริษัท สำเนา พลัส จำกัด