ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์สำรวจพื้นที่

Jun 12, 2020 | Admin


ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ โดย ดร.วิโรจน์  เทพบุตร ผู้อำนวยการ พร้อมคณะเดินทางไปติดตามความคืบหน้าและสำรวจการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการติดตั้งเครื่องพิมพ์ ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่  10 มิถุนายน 2563 ซึ่งการก่อสร้างอาคารดังกล่าวนั้น มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงแนวโน้มการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จึงเป็นสิ่งที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และหน่วยงานภายใน โดยโครงการสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมดำเนินงานในเดือน สิงหาคม 2563